THERMOEND MÜHENDİSLİK

EKONOMİZER

Buhar kazanları, kızgın yağ kazanları, sıcak ve kızgın su kazanları ve kojenerasyon sistemlerinde bacadan atılan gazların enerjisinden yararlanılarak, kazan geri dönüş ve besi suyunun ısıtılması ve kazan veriminin arttırılması, işletme suyu elde edilmesi, brülör ön hava ısıtılması ve yakıt tasarrufu sağlamak amacıyla kullanılan sistemlerdir. Ekonomizerde baca gazı sıcaklığının işletme şartlarına kadar düşürülmesiyle yaklaşık olarak %3-%15 arasında verim elde edilmektedir. Atık baca gazı uygulamalarında emisyon cinsi ve sıcaklık değerleri ekonomizer tasarımında önemli rol almaktadır. Ekonomizerler kullanılacağı yere göre dikey veya yatay tip tasarlanabilirler. Kullanım yerine göre, klapesiz, manuel klapeli, oransal klapeli(pnomatik aktüatörlü, elektrik aktüatörlü, motorlu) olarak üretilebilirler. Ekonomizerlerde atık ısı, besi suyu, çalışma basıncı, emniyet senaryoları bir bütün olarak değerlendirilmelidir.

EKONOMİZER

SİSTEMLERİNE VE SERPANTİN TÜRLERİNE GÖRE EKONOMİZERLER

EKONOMİZER

BAZI KULLANIM ALANLARI

THERMOEND MÜHENDİSLİK

REKÜPERATÖR

Reküperatör, havadan havaya ısı transferi sağlayan ısı geri kazanım sistemidir. Başka bir ifadeyle sıcak gazın içerdiği ısı enerjisinin daha soğuk bir havaya geçmesine olanak sağlayan ekipmana reküperatör denir. Reküperatör tasarımında basınç kayıpları sistemin öngörülen basınç kayıplarının altında olduğundan emin olunmalıdır.

REKÜPERATÖR

AVANTAJLARI